Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.koronyakerteszet.hu

 

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az info@elynslab.hu e-mail címen.

 

Cégünk adatai:

 

Cégnév: Koronya-Jung Dalma Egyéni Vállalkozó
Székhely: 7761 Kozármisleny, Csikós köz 2702.
Telephely:7761 Kozármisleny, Csikós köz 2702.

Egyéni Vállalkozó Igazolvány szám:
Adószám: 67734265-1-22
Statisztikai számjel: 67734265011923102
Bankszámlaszám: 50800111-11198251
Nemzetközi bankszámlaszám: HU39 5080 0111 1119 8251 0000 0000
Őstermelői szám: 4152604-0562240

 

Ügyfélszolgálat:
+36 30/549-5939

 

Tulajdonos:
Koronya-Jung Dalma
Kertészmérnök

 

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Intrex-Hosting Kft.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u 49./4.
Cégjegyzék szám: 07-09-012967
Adószám: 13929646-2-07-09 
E-mail: info@intrex.hu

 

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

•                jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

•                kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:

●      1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

●      1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

●      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

●      151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

●      2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

●      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

●      19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

●      45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

●      Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

●      Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

 

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

 

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁt tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

●      E-mail cím: info@elynslab.hu

 

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni - telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

●      Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét

●      Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét

●      Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét

●      Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható

●      Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét

●      Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását - ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése

●      A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.


Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:


Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 - 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.


A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.


Tartalmaznia kell a kérelemnek:

●      Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét

●      Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét

●      Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket

●      Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással

●      Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő

●      Testület döntésére irányuló indítványt

●      Fogyasztó aláírását

●      Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

●      0 Ft

●      Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

 

Vásárlási információk

 

Regisztráció menete | Rendelés menete | Kiszállítás | Fizetési módok, szállítás |

 

Regisztráció

 

Az oldalak böngészéséhez nem szükséges regisztrálnia magát, de ha rendelést kíván leadni, előzőleg - egyszeri alkalommal - a regisztrálás szükséges. 
A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.
A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazoló levele. A megkötött szerződést nem tároljuk, mivel ilyen nincs! Csak a beérkező rendeléseket és a vásárlók regisztrációs adatait tároljuk oldalainkon, a visszaigazoló levelet a program generálja automatikusan. A rendelések teljesítése a visszaigazoló levélben rögzített árakon történik.
A hiányos adatokkal való regisztrációt minden esetben érvénytelennek tekintjük.
A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezés után az "Adataim" menüpontban.

Rendeléseket faxon nem tudunk fogadni. Termékeinket jelen webáruházunkba vagy személyesen árusító helyeinken vásárolhatja meg.

Viszonteladókat, kert-és parképítőket valamint nagy mennyiségben vásárló ügyfeleinket egyedi áron szolgáljuk ki, ezzel kapcsolatban keressen bennünket elérhetőségeinken.

e-mail: info@koronyakerteszet.hu

telefon: +3630/549-5939

 

Árak

Oldalainkon található termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és csak a csomagküldésben (online rendelés esetén) érvényesek. Az ár minden esetben 1 db termékre vonatkozik.

 

Rendelés menete

 

Webáruházunkban való rendelésének leadását egy egyszerűen és könnyen kezelhető korszerű felületen valósíthatja meg.

A kiválasztott terméket a darabszámok beírása után a "Kosárba" feliratra kattintva teheti a kosarába.  A kosár tartalmának megtekintése és a rendelési folyamat elindítása a weboldal jobb felső sarkában lévő "Kosár" ikonra kattintva teheti meg.

Kosár

A „Kosár” ikonra kattintva nézheti meg mit tartalmaz kosara. Itt módosíthatja a rendelési mennyiséget a plusz jelre kattintva növelheti a mínusszal csökkentheti. A terméket törölni a sor végén található „kuka” ikonra kattintva tudja.

Rendelésének folytatásához, ha már regisztrált kérjük jelentkezzen be, amennyiben új vásárló kérjük legyen kedves regisztrálni.

 

Miután belépett vagy regisztrált a MEGRENDELÉS felirat alatt legördülő menüben választhat fizetési- ill. szállítási módot.

Kérjük a rendelés leadás előtt ellenőrizze SZÁLLÍTÁSI és SZÁMLÁZÁSI adatait.

 

 A rendelés leadása gombra kattintva véglegesítheti rendelését.


Fontos!!
A regisztráció során kérjük, figyelmesen írja be e-mail címét valamint olyan e-mail címet adjon meg amit aktívan használ.

Rendelés megerősítése:
A rendelés leadása után egy visszaigazoló e-mail-t küld a program, ami egyben a rendelés megerősítésére is szolgál. Az e-mail kiküldése után a rendelésének feldolgozása elkezdődik és 24 órán belül (munkanapokon) értesítő e-mailt kap a kiszállítás napjáról.

Kiszállítás

A szállítás a MPL futárszolgálattal történik munkanapokon (8-17 óra között)!

A 100 cm-nél nagyobb terjedelmű csomagok után + 1500 Ft szállítási költséget számolunk fel, ez minden érintett növény adatlapján fel van tüntetve!Ez a többletköltség rendelésenként csak egyszer kerül felszámolásra, akkor is ha több nagy növény szerepel a rendelésben.

A növények védelmének érdekében a feladás után a szállítás 1 munkanapos garanciával történik. Ugyan ezen ok miatt a szerda 14:00 óra után leadott rendelések hétfői napon kerülnek feladásra.  Mivel az  MPL csak munkanapokon dolgozik, így csomagjainkat olyan napokon nem adjuk fel mikor a következő nap nem munkanap. (pénteken, vagy ünnepnap előtti munkanap)

Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

 

Személyes átvétel

 

7761 Kozármisleny, Csikós Köz 2702. A Google térképen be van jelölve kertészetünk így az a legegyszerűbb, ha rákeres a Koronya Kertészetre és megnézni a térképen a pontos helyet.

Kedd-Péntek: 9-17 óráig

Szombat: 9-14 óráig

 

 

Fizetési módok

 

A 100 cm-nél nagyobb terjedelmű csomagok esetében + 1500 Ft szállítási költséget számolunk fel, ez minden érintett növény adatlapján fel van tüntetve! Ez a többletköltség rendelésenként csak egyszer kerül felszámolásra, akkor is ha több nagy növény szerepel a rendelésben.

 

1./ Előre utalással

Szállítási díj:0-10 000 Ft: 2600 Ft

                      10 001-25 000 Ft: 3000 Ft

                      25 001-30 000 Ft: 4000 Ft

                      30 001-50 000 Ft: 4900 Ft

                      50 001-65 000 Ft: 6900 Ft

                      65 001 Ft felett:  9900 Ft

 

Ebben az esetben a csomag vételárának és a postaköltségnek Dél Takarékszövetkezetben vezetett bankszámlánkra történő beérkezését követően kerül kipostázásra a vásárolt áru.

Ha ezt a fizetés módot választja, ne utalja el rögtön a vétel árat. Felvesszük Önnel a kapcsolatot és amennyiben minden növény raktáron van és postázni tudjuk, utána utaljon!

Bankszámlaszám: 50800111-11198251

 

2./ Utánvéttel

Szállítási díj: Az utánvét: az alapdíj + 200 Ft

                      0-10 000 Ft: 2600 Ft

                      10 001-25 000 Ft: 3000 Ft

                      25 001-30 000 Ft: 4000 Ft

                      30 001- 50 000 Ft: 4900 Ft

                      50 001-65 000 Ft: 6900 Ft

                      65 001 Ft felett:  9900 Ft

 

A megrendelt áru ellenértékét, valamint a szállítási költséget a vásárló a csomag átvételekor fizeti, a pontos összegről a vásárlást visszaigazoló e-mailben értesítjük. Az áruházban leadott utánvétes rendelések amennyiben nem kerülnek átvételre, úgy a szállítás díját kiszámlázzuk, szükség esetén jogi úton érvényesítjük.

 

3./Bankkártyával

Szállítási díj:0-10 000 Ft: 2600 Ft

                      10 001-25 000 Ft: 3000 Ft

                      25 001-30 000 Ft: 4000 Ft

                      30 001-50 000 Ft: 4900 Ft

                      50 001-65 000 Ft: 6900 Ft

                      65 001 Ft felett:  9900 Ft

 

Bankkártyával történő fizetés kiválasztása esetén -- a "Fizetés" gombra kattintva indíthatod el a tranzakciót – a bank ilyenkor ellenőrzi az adatokat, ez néhány másodperc alatt lezajlik a fizetést követően visszatérsz a webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről visszaigazolást kapsz

A sikeres tranzakciót követően (a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése után) a - elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru ellenértékével. A tranzakció sikertelennek minősül, amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára vagy a böngésző "Vissza/Back", illetve a "Frissítés/Refresh" gombjára kattintasz, esetleg bezárod a böngésző ablakot, mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba. Ha a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén okáról, részleteiről bővebben kívánsz tájékozódni, kérjük, vedd fel a kapcsolatot számlavezető bankoddal.

4./ Személyesen

A személyes átvétel során, amennyiben a helyszínen szeretne fizetni csak készpénzben van rá lehetősége.

Kertészetünk nyitvatartási ideje alatt.

K.-P.: 9-17

Szo.: 9-13

V.-H.: Zárva

 

 

A Koronya Kertészet felelősségvállalása

 

Kertészeti áruházunk megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek.
A Koronya Kertészet semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
- az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adathiba
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az Online Kertészeti Áruház akadálytalan működését és a vásárlást
- bármilyen meghibásodás, bármely eszközben a kommunikációs vonalakon
- bármilyen adatvesztés
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban

Áruházas oldalainkon látható fotók, képek az adott faj, vagy csak a fajta egy tulajdonságát kiemelő fotó virágos állapotban, vagy idősebb kori méretben. A képek mindig egy-egy termék leginkább jellemző tulajdonságát mutatják.
A termékek oldalán látható adatokra, mint méret, kiszerelés, fajtaazonosság garanciát vállalunk. Ha az adott fajta elfogyott, más helyettesítő növényt nem küldünk, kivéve, ha a vásárló ehhez hozzájárult.
Minden csomagban megtalálható a számla.

A szerződés hatálya

 

A szerződés a visszaigazoló e-mail kiküldésével egyidejűleg lép hatályba. A kiszállítással zárul le.
A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy a megjegyzés rovatban nem teljesíthető kérés van feltüntetve.

A visszaélések elkerülése érdekében a Koronya Kertészet fenntartja magának a jogot, hogy feltételekhez kösse vagy ne szolgálja ki azon vásárlókat, akik nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat.

Az elállás joga

 

a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illet meg bennünket internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatjuk.

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

 

A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárlót terheli.


Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló,
és csak abban az esetben, ha az árut eredeti állapotában, sértetlenül juttatja vissza telephelyünkre.

 

 

Minőségi reklamációt, észrevételt az átvétel után 1 napig áll módunkban elfogadni a termék jellegéből kifolyólag.

 

A vásárló adatainak védelme

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

Ügyfélszolgálat

 

Ha kérdése lenne, tájékoztatásra van szüksége, vagy reklamációs jogaival élne kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon a  info@koronyakerteszet.hu e-mail címre.

A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, fogyasztói panaszokkal a járási hivatalokhoz lehet fordulni ezután. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.


A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén:
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 1- 472-8900 
Szerződő felek jogi vitáinak kezelése.  
Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egyeztetések útján igyekeznek orvosolni. Abban az esetben, ha a tárgyalásos út nem hoz eredményt, úgy jogorvoslatért a felek a Pécsi Városi Bíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) illetékességét kötik ki.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

 

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!


A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül, amennyiben a termékek bontatlanok maradtak.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.


Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

 

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

 

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Fogyasztó kötelessége jelezni elállási szándékát a vásárlástól számított 14 napon belül. Amennyiben a termékek már kézbesítve lettek a Fogyasztó részére - Fogyasztó az elállást csak a bontatlan termékekre érvényesítheti. A termékeket cégünk telephelyére (7761 Kozármisleny Csikós köz 2702) szükséges visszaküldeni elállás esetén - melynek beérkezése után 3 munkanapon belül visszatérítjük a vásárlás teljes összegét.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

 

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

 

Cégünk visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget - amennyiben Fogyasztó a megrendelt és átvett termékeket bontatlanul, eredeti csomagolásában,visszaküldi 14 napon belül cégünk telephelyére (7761 Kozármisleny Csikós köz 2702) - a teljesítéssel összefüggő költségeket nem beleértve, mint a szállítási díj és egyéb (pl.) utánvételi díj. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék felbontásával egyidejűleg lemond elállási jogáról. Fogyasztó továbbá tudomásul veszi azt, hogy bontatlan csomagolású termék elállása / visszaküldése esetén csak a termékek vételárának visszatérítésére jogosult - az egyéb pl. szállításidíj, utánvételi díj stb. költségekre nem jogosult. 

 

Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza, vagy a Fogyasztóval e-mail során egyeztetett fizetési móddal. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

 

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn. 

Visszatartási jog:

Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte (feladási bizonylat). Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Fogyasztó köteles felvenni Cégünknek e-mailben jelezni elállási szándékát a vásárlástól számított 14 napon belül az info@koronyakerteszet.hu e-mail címen. Fogyasztó visszaküldés esetén köteles garantálni, hogy a visszaküldendő termék / termékek bontatlanok, sértetlenek, valamint gondosan becsomagolva feladni a 7761 Kozármisleny Csikós köz 2702. címre.

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek átadni (cím: 7761 Kozármisleny Csikós köz 2702). Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi - és azt feladási bizonylattal igazolja.

 

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Fogyasztó viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat. Fogyasztó viseli továbbá a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ha elállási jogát, akkor gyakorolja, amikor már a termék átadásra került a futárszolgálat részére vagy a termék egyéb módon történő kiszállítása oly módon kezdődött meg, hogy a termék kikerült az Eladó birtokából.

 

 Minőségi reklamációt, észrevételt az átvétel után 1 napig áll módunkban elfogadni a termék jellegéből kifolyólag.

Újdonságok

2024. június 20.

Ernyős verbéna

Az ernyős verbéna egy kecses, légies megjelenésű, nyáron virágzó dísznövény. Magasra nő, vékony szárakon lilás-rózsaszín ernyős virágzatot hoz. Virágzása hosszan tart, júniustól szeptemberig díszít...

2024. június 18.

Japán szentfa 'Gulf Stream'

A Gulf Stream japán szentfa nagyon jól beilleszthető kisebb kertekbe vagy edénybe nevelve teraszokra kompakt növekedése miatt. Szereti a napos félányékos fekvésű, védett helyeket.

Cserépmér...

2024. június 18.

Hortenzia, bugás 'Tardiva'

A Tardiva fajánal virágzata csúcsosan hegyes formájú eleinte fehér színű, amelyek a hónapok folyamán lilás rózsaszínre válnak. Ez egy erőteljes, gyorsan növekvő lombhullató cserje, amely eléri a 1,...

2024. június 18.

Hortenzia, bugás 'Pink Diamond'

A bugás hortenzia egy nagy felfelé törő bokrot alkotó lombhullató cserje. Levelei nagyok, zöldek. Virágai hatalmas kúp alakú buga virágzatot alkotnak melyek zöldes fehérek később hófehér színt vesz...

2019. június 24.

Tölcsérjázmin akció!

Július végéig olcsóbban juthat hozzá Mandevilla növényinkhez.
2019. május 6.

Májusi fukszia AKCIÓ!

Válaszd ki a Neked tetsző fuksziát és május 7.-től 3 héten keresztül kedvezményes áron juthatsz hozzá!